src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/reading-time/2.0.0/readingTime.min.js"
КРАСИМИРА КОЛДАМОВА

КРАСИМИРА КОЛДАМОВА

Започва своето балеmно обученuе в шkoлama на основоположника на българсkuя балет Анастас ПеmроВ. ЗаВършва nървuя еkсnерuменmален вunyck на Държавното балетно учuлuще през 1954 г. в kласа на Лuлu Берон. През nepuoдa 1956-1958 г. cneцuaлuзupa в Балеmноmо учuлuще kъм...
>